header image
Aktualności arrow Czesne
Regulmin opłacania czesnego Drukuj
wtorek, 18 09 2007

REGULAMIN OPŁACANIA CZESNEGO

w Gdańskich Szkołach Autonomicznych

prowadzonych przez Gdańską Fundację Oświatową

1.   Obowiązek opłacania czesnego rozpoczyna się w miesiącu, w którym uczeń rozpoczyna naukę w szkole.

2.   Obowiązek płacenia czesnego ustaje po miesiącu, w którym uczeń odbiera końcowe świadectwo.

3.   Obowiązek płacenia czesnego ustaje również po miesiącu, w którym uczeń przestaje uczęszczać do szkoły pod warunkiem, że rodzice powiadomią dyrektora szkoły na piśmie z co najmniej miesięcznym wyprzedzeniem o terminie rezygnacji ze szkoły.

4.   Termin wpłaty czesnego za dany miesiąc upływa z dniem dziesiątego każdego miesiąca; decyduje data dokonania wpłaty.

5.   Opłacenie czesnego w terminie określonym w punkcie 4 stanowi podstawę udzielenia zniżki w wysokości 5% należnego w danym miesiącu czesnego (w zaokrągleniu do 1 zł).

6.   Nieopłacenie czesnego w terminie powoduje:

a.   obowiązek uiszczenia czesnego w pełnej wysokości bez pomniejszenia o zniżkę przewidzianą w punkcie 5,

b.   naliczenie odsetek w wysokości maksymalnej, o których mowa w art. 359 § 2a kodeksu cywilnego proporcjonalnie za każdy dzień opóźnienia w płatności czesnego,

c.   skreślenie ucznia z listy uczniów za zaległości wynoszące wartość dwóch i więcej czesnych.

7.   W uzasadnionych losowych przypadkach dyrektor zarządzający Gdańskich Szkół Autonomicznych może na podstawie złożonego podania podjąć decyzję o przesunięciu terminu opłaty czesnego. Podanie to powinno być złożone przed upływem terminu wpłaty.

8.   Informacje o zmianach wysokości czesnego są ogłaszane zazwyczaj listownie w sierpniu. W przypadku nieotrzymania tej informacji w w/w terminie z przyczyn obiektywnych (zmiana miejsce zamieszkania, inne) rodzice są zobowiązani do skontaktowania się ze szkołą w pierwszych dniach września w celu otrzymania informacji o obowiązującej wysokości czesnego.

9.   Informacje o zaległościach w płatnościach w wysokości jednego czesnego i wyższych są przekazywane na piśmie każdego miesiąca.

10.   Wpłaty czesnego należy dokonywać wyłącznie drogą bankową lub pocztową na następujące konto:

Gdańskie Szkoły Autonomiczne

80 – 842 Gdańsk, ul. Osiek 11/12

Bank BGŻ
26 2030 0045 1110 0000 0144 6780
.

Regulamin obowiązuje od 01 września 2007 roku.

 

< Poprzedni   Następny >
Login
Hasło
Zapamiętaj mnie

Nasze galerie

Przed nami

---------

Szkoła jest częścią
Gdańskich Szkół Autonomicznych