Poradnia "Osiek"
Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna „Osiek”    została założona przez Gdańską Fundację Oświatową w 2003 roku
www.poradnia.gfo.pl

Głównym celem założenia Poradni było:

 • podniesienie standardu opieki psychologiczno – pedagogicznej w szkołach prowadzonych przez Fundację
 • wspieranie uczniów, ich rodziców i nauczycieli ze szkół województwa pomorskiego zgodnie z ich potrzebami


Do zadań Poradni należą:

 • diagnozowanie możliwości, uzdolnień i deficytów rozwojowych
 •  terapia zaburzeń rozwojowych i zachowań dysfunkcyjnych (w tym terapia logopedyczna, psychologiczna i pedagogiczna)
 • profilaktyka uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży
 • doradztwo zawodowe (pomoc uczniom w dokonaniu wyboru kierunku kształcenia, zawodu i planowania kariery zawodowej)
 • wspieranie wychowawczej funkcji rodziny i szkoły


 Formy pracy Poradni:

 • diagnoza
 • terapia
 • psychoedukacja
 • doradztwo
 • konsultacje
 • szkolenia
 • mediacje
 • działania profilaktyczne

   

Uprawnienia Poradni

Wydawanie opinii m.in. dotyczących możliwości przystępowania do egzaminów zewnętrznych uczniów w warunkach i formie dostosowanych do ich indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych w przypadku posiadania przez nich  zaburzeń i odchyleń rozwojowych lub  specyficznych trudności w uczeniu się. 

Korzystanie z usług Poradni:

 • uczniowie, rodzice i nauczyciele szkół Fundacji – bezpłatnie
 • pozostałe osoby i instytucje – odpłatnie
  


W swojej ofercie Poradnia posiada warsztaty skierowane do Rad Pedagogicznych szkół województwa pomorskiego m.in. w zakresie:

·          przeciwdziałanie zachowaniom agresywnym uczniów
·          konstruowanie szkolnych programów wychowawczych

·          praca z uczniem zdolnym