Z kart historii

12.07.1989 podpisanie przez fundatorów - założycieli aktu notarialnego zawierającego oświadczenie woli o ustanowieniu Gdańskiej Fundacji Oświatowej

Fundatorzy Gdańskiej Fundacji Oświatowej:

 • Piotr Bogdanowicz
 • Robert Głębocki
 • Katarzyna Hall
 • Henryk Jankowski
 • Franciszek Kończa
 • Mirosław Mironowicz
 • Bożena Pawlak
 • Jarosław Zalesiński
 • Przedsiębiorstwo Geodezyjno - Geologiczne i Consultingowe "Geobis", reprezentowane przez Henryka Czajkowskiego
 • Spółdzielnia Pracy Usług Wysokościowych "Gdańsk", reprezentowana przez Macieja Płażyńskiego


prof. Robert Głębocki podpisuje akt notarialny

31.07.1989
uzyskanie decyzji Ministra Edukacji Narodowej w sprawie zatwierdzenia Gdańskiej Fundacji Oświatowej

W latach dziewięćdziesiątych uruchomienie fundacji wymagało otrzymania pozwolenia od stosownego ministra. Celem statutowym Gdańskiej Fundacji Oświatowej były działania w sferze edukacji, w związku z tym niezbędnym było otrzymanie odpowiedniej decycji od Ministra Edukacji Narodowej. Taka rejestracja wymagała  pokonania wielu  trudności i podjęcia szeregu starań, w czym aktywnie wspierał nas ks. Henryk Jankowski.

 (kliknij by powiększyć)

31.08.1989  uzyskanie postanowienia  Sądu Rejonowego  dla Warszawy - Pragi  (Wydział VII Cywilny do Spraw Rejestrowych) o wpisie Gdańskiej Fundacji Oświatowej w Rejestrze Fundacji

 W lipcu 1989, jeszcze przed rejestracją szkoły,  został przeprowadzony egzamin wstępny do Gdańskiego Liceum Autonomicznego; do szkoły zostało przyjętych 48 uczniów do trzech pierwszych klas. Uczniowie wcześniej zdali egzaminy do liceów publicznych.

01.09.1989 część uczniów rozpoczęła naukę w wybranych szkołach publicznych, natomiast część uczniów wraz z rodzicami oczekiwała na rejestrację Gdańskiego Liceum Autonomicznego.

12.09.1989 uzyskanie decyzji Kuratora Oświaty i Wychowania w sprawie  uruchomienia Gdańskiego Liceum Autonomicznego

01 - 12. 1991 prof. Robert Głębocki Ministrem Edukacji Narodowej w rządzie Jana Krzysztofa Bieleckiego.

08.02.1992 udział przedstawicieli Gdańskiej Fundacji Oświatowej w zjeździe założycielskim Krajowego Forum Oświaty Niepublicznej. Zjazd ten odbył się w Bydgoszczy; Fundacja była aktywnym członkiem założycielem. Ideą powstania Krajowego Forum Oświaty Niepublicznej była „obrona interesów szkół niepublicznych i form edukacji alternatywnej, jako potencjalnych stymulatorów procesu przebudowy systemu oświaty”. Przedstawiciele Fundacji często byli członkami zarządu Forum, w latach dziewięćdziesiątych prowadzili także w Gdańsku sekretariat Forum. Dzisiaj Dorota Zagrodzka - członek zarządu gdańskiej Fundacji Oświatowej uczestniczy w pracach zarządu tej organizacji.

15.06.1992 zakup budynku w Gdańsku przy ul. Osiek 11/12 na siedzibę Gdańskiej Fundacji Oświatowej i Gdańskiego Liceum Autonomicznego

01.09.1995 uruchomienie Sopockiej Autonomicznej Szkoły Podstawowej

01.09.1996 uruchomienie Starogardzkiego Autonomicznego Liceum Ogólnokształcącego

1997 - Maciej Płażyński został marszałkiem Sejmu; w związku z tym została złożona rezygnacja z członkowstwa w Radzie Gdańskiej Fundacji Oświatowej

01.09.1999 uruchomienie przy każdej istniejącej szkole gimnzjum. Były to:

        • Gdańskie Autonomiczne Gimnazjum
    • Sopockie Autonomiczne Gimnazjum
    • Starogardzkie Autonomoiczne Gimnazjum

01.09.2000 uruchomienie Gdańskiej Autonomicznej Szkoły Podstawowej 

01.09.2002 uruchomienie Sopockiego Autonomicznego Liceum

30.04.2003 przekazanie do prowadzenia Starogardzkiego Autonomicznego Liceum  Ogólnokształcącego i Starogardzkiego Autonomicznego Gimnazjum osobie  prywatnej p. Jolancie Schulz                                 

26.09.2003 rejestracja Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej "Osiek"

21.02.2005 zmarł profesor Robert Głębocki - jeden z założycieli-fundatorów Gdańskiej Fundacji Oświatowej

2005 przystąpienie Fundacji do Grupy Zagranica - stowarzyszenia polskich organizacji pozarządowych działających za granicą. Członków Grupy łączy wola podejmowania wspólnych działań zmierzających do stworzenia w Polsce i w Europie bardziej przychylnych warunków do rozwoju demokracji oraz działań pomocowych na rzecz krajów będących w potrzebie.
Do najważniejszych celów Grupy należy:

 • wymiana informacji między organizacjami działającymi za granicą
 • udział w formułowaniu i realizowaniu polskiej polityki pomocowej
 • współpraca z administracją publiczną
 • współpraca z pokrewnymi porozumieniami w innych krajach
 • upowszechnianie informacji o międzynarodowej działalności polskich organizacji pozarządowych
 • uwrażliwianie polskiej opinii publicznej na kwestie pomocy międzynarodowej

 2005 uzyskanie przez Fundację statusu organizacji pożytku publicznego

15.11.2007 powołanie  Katarzyny Hall - członka Rady Fundacji na stanowisko Ministra Edukacji.  W związku
z tym została złożona przez Katarzynę Hall rezygnacja z członkowstwa w Radzie Gdańskiej Fundacji Oświatowej.

10.04.2010 w katastrofie samolotu prezydenckiego pod Smoleńskiem zginął Maciej Płażyński - jeden
z założycieli-fundatorów Gdańskiej Fundacji Oświatowej

12.07.2010 zmarł ks. Prałat Henryk Jankowski – jeden z założycieli-fundatorów Gdańskiej Fundacji Oświatowej

01.09.2010 uruchomienie International School of Gdansk (szkoła podstawowa, gimnazjum, liceum)

01.09.2011 uruchomienie Gdańskiego Autonomicznego Przedszkola

01.09.2012  Gdańskie Autonomiczne Przedszkole  zmieniło nazwę na International Preschool of Gdansk/Międzynarodowe Przedszkole w Gdańsku i zostało organizacyjne włączone do International School of Gdansk

04.02.2012 zmarł prof. dr hab. Ireneusz Recław – jeden z członków Rady Gdańskiej Fundacji Oświatowej
(od 28.06.2006r.)

17.03.2014  wybory Zarządu i Komisji Rewizyjnej Gdańskiej Fundacji Oświatowej

01.02.2017 przyjęcie pani Anny Zielińskiej-Głębockiej do Rady Gdańskiej Fundacji Oświatowej